Stadgar för JazziÅhus 1997

§1.
Jazz i Åhus är en ideel förening som har som målsättning att verka för 30 - 60 talsjazz, anordna Happy Jazz sammankomster och klubbaftnar samt ordna spisarträffar och organisera resor till jazzfestivaler. Föreningen skall vara ansluten till Svenska Jazzriksförbundet.

§2.
Styrelsen väljes på årsmötet och skall bestå av ordförande och ytterligare sju ledamöter samt två supleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av ordinarie ledarmöter är närvarande.

§3.
Klubben uppbär en årsavgift vars storlek bestämmes av årsmötet. Årsavgiften gäller för verksamhetsår. Medlemskap erhålles genom att inbetala årsavgiten och genom att följ dessa stadgar.

§4.
Versamhetsåret löper från årsmöte till årsmöte.

§5.
Årsmöte hålles en gång per år. Tid och plats meddelas en månad innan. Styrelsen äger rätt att utlysa extra möte ochskyldig att göra detta om minst hälften av medlämmarna så fodrar.

§6.
Vid årsmöte och extra allmänt möte äger varje medlem, som till klubben erlagt stadgad årsavgift enligt §3,en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande. Motion skall ha kommit styrelsen tillhanda senast två veckor före utlyst möte.

§7.
Årsmötets dagordning och innehåll förberedes och föredrages av ordförande.

§8.
Årsmötets protokoll skall vara justerat och finnas tillgängligt för medlemmar senast 30 dagar efter hållet möte.

§9.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Om minst hälften av styrelsemedlemmarna skriftligt så fodrar, är ordföranden skyldig att kalla till sammanträde inom 14 dagar.

§10.
Styrelsen äger rätt att neka eller upphäva medlemskap för envar som bevisligen motarbetar föreningens syfte eller bedöms inverka menligt på sammanhållningen inom föreningen. Vidare kommer envar som uppträder störande vid föreningsträff att avvisas. Beslut om nekande eller upphävande av medlemskap skall konfimeras av årsmötet.

§11.
Beslut om ändring av föreningens stadgar samt om dess upplösning kan endast fattas med stöd av 2/3 av avgivna röster vid årsmöte eller extra allmänt möte.

§12.
Vid föreningens upplösning skall resterande medel fördelas på sätt som beslutas av det sista medlemsmöt
et.

BACK